อะไรคือ Android Holo Style?

อะไรคือ Android Holo Style?

ตั้งแต่ Android รุ่น Honeycomb 3.0 ออกสู่ตลาด Android ได้ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบหน้าตาส่วนติดต่อผู้ใช้ใหม่ โดยถูกเรียกว่า Holo Style ซึ่งการออกแบบใหม่นี้ถูกใช้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนถึง Android รุ่น Jelly Bean ในปัจจุบัน

โดย Holo Theme ถูกออกแบบมา เพื่อให้แอพพลิเคชั่นต่างๆใน Android มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (consistency) โดยประกอบไปด้วย ส่วนติดต่อผู้ใช้ ไปจนถึง สี ขนาด ความสูง การเว้นช่องว่าง (padding) ขนาดตัวอักษร โดย Holo Style จะมีแบบย่อยให้เลือกใช้ถึง 3 แบบด้วยกันคือ

  • Holo Dark (แบบสีดำ)
  • Holo Light (แบบสีขาว)
  • Holo Light with dark action bars (แบบสีขาวผสมแถบ Action Bar สีดำ)

ซึ่งการสร้างแอพพลิเคชั่น ที่มีส่วนติดต่อผู้ใช้ตามแบบ Holo จะทำให้แอพพลิเคชั่นนั้นมีความลงตัว และกลมกลืนไปกับระบบ Android ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้รู้สึกคุ้นเคยกับแอพพลิเคชั่นได้รวดเร็ว และท้ายท่สุด สร้างความรู้สึกที่ดีต่อแอพพลิเคชั่น

อย่างไรก็ตาม ก็ไม่จำเป็นเสมอไปที่จะต้องใช้ 1 ใน 3 สีืที่ Android กำหนดมา แอพพลิเคชั่นสามารถนำ Holo Style มาประยุกต์ใช้ เปลี่ยนสีให้เป็นไปตามแบรนด์ของแอพพลิเคชั่นได้โดยไม่กติกาแต่ประการใด แต่ก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกติกาบางข้อที่ Holo ได้กำหนดไว้ เช่นความสูงของปุ่ม หรือส่วนติดต่อผู้ใช้, ขนาดตัวอักษร เป็นต้น ซึ่งจะพูดถึงในโอกาสต่อไปครับ

ที่มา: http://developer.android.com/design/style/themes.html และ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dbdotcom.holo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *